Watermite Bibliography with Detail
AuthorEfford, I.E. 
Year1966a 
TitleThe larva of Feltria romijni  
journalAcarologia, 8 (3): 450-459 
KeywordsEth.,Phys., Zyklus, GB 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia