Watermite Bibliography with Detail
AuthorNordquist, H.O. 
Year1921. 
TitleStudien über das Teichzooplankton.  
journalActa Universitatis Lundensis (Neue Folge) 17: 123 pp. 
KeywordsFaun. 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia