Watermite Bibliography with Detail
AuthorCosta, A. 
Year1884 
TitleNotizie ed osservazioni sulla geo-fauna Sarda, Memoria IV.  
journalAtti Acc. Sc. fis. mat. Napoli (s. 2), 1, 13: 1-31 
KeywordsFauna, Europa, I, Sardegna 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik varia