Watermite Bibliography with Detail
AuthorCramer, C. 
Year1988 
TitleAcaros dulceacuicolas (Acarida: Prostigmata) del Arroyo Peña Blanca en San Francisco Oxtotilpan, Mexico.  
journalThesis, Univ. Nacional Autonoma de México: 1-269 
KeywordsFauna, Amerika, Mexiko 
Abstract 
Biotop
Systematik Hydrachnidia